Walter’s Cup

Contact email: wbranden@hotmail.com

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Iedere deelnemer neemt voor eigen rekening/risico deel aan  de wedstrijd/evenement. De bond is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die deelnemers lijden  als gevolg van hun deelname aan trainingen, wedstrijden of evenementen welke onder auspiciën van de bond of door de bond zelf worden georganiseerd, dan wel door toedoen of nalatigheid van de door  de bond aangestelde personen.
Eventuele dopingcontroles vinden buiten de verantwoordelijkheid van de NBPF plaats. Ieder individueel atleet die op de dopinglijst staat is zelf verantwoordelijk voor zijn inschrijving. NBPF is niet verantwoordelijk voor atleten die zich toch inschrijven en meedoen! Informeer bij uw bond!

De bond is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig houden van trainingen, wedstrijden of evenementen. Een deelnemer die schade toebrengt aan eigendommen van de bond dient  die schade op eerste verzoek volledig te vergoeden. Een deelnemer die bij  een training, wedstrijd of evenement schade toebrengt aan een ander dan  de bond, is voor die schade aansprakelijk en vrijwaart de bond tegen alle aanspraken die derden jegens de bond zouden kunnen doen gelden. De NBPF houdt zich het recht voor om data en locatie te veranderen of te annuleren, zonder vermelding of mededeling.

 

De bond mag van iedere atleet bezoeker fotos en of videos maken en gebruiken voor alle publiciteit gemaakt op posters, sociale media en of andere bronnen… Er is een vaste fotograaf van het bond nl. Ahmed Jet van #jetfotograaf. Deze laatste is officieel bondsfotograaf en garandeert kwalitatieve fotos en professionele vertrouwelijke samenwerking.

IN HET  RECENTE VERLEDEN WERDEN  DE  WEDSTRIJDORGANISATOREN GECONFRONTEERD MET   HOGE  EXTRA REINIGINGSKOSTEN IN DE ZAAL OF HET THEATER DOOR HET BRUININGSMIDDEL DAT DEELNEMERS GEBRUIKEN. DIT BRUINSEL BEVOND ZICH OP DE MUREN, VLOERBEDEKKING, ZITPLAATSEN, IN DE TOILETTEN,  ETC. SOMMIGE THEATERDIRECTEUREN ZIJN DAAROM TERUGHOUDEND OM DE ZAAL OPNIEUW TER BESCHIKKING TE STELLEN .

WE WILLEN GRAAG EEN MOOIE WEDSTRIJD LOCATIE, DAT VINDEN WE ALLEN BELANGRIJK. DAAROM JULLIE MEDEWERKING GEVRAAGD:  BEPERK HET GEBRUIK VAN HET BRUININGSMIDDEL EN GEBRUIK HET ALLEEN ACHTER OP HET PODIUM ! NIET IN DE KLEEDKAMERS, NIET OP TOILETTEN.

GA NIET ZITTEN OP EEN ZITPLAATS IN DE ZAAL IN KORTE BROEK. GEBRUIK LANGE BROEK MET TRAININGS PAK, LANGE MOUWEN.  TREK  JE SCHOENEN  AAN. NEEM DE NODIGE PLASTIC HANDSCHOENEN  MEE EN ’n STRETCHER EN KLAPSTOEL TER VOORKOMING VAN BRUINSEL OP DE VLOERBEDEKKING. MAAK GEBRUIK VAN DE WC MET PLASTIC BEDEKKING ZODAT DE ORGANISATOR NIET GECONFRONTEERD WORDT MET EXTRA HOGE KOSTEN.

DIT GELD KUNNEN WE BETER  BESTEDEN VOOR EXTRA PRIJZEN. DAT IS EEN VEEL BETERE BESTEDING.

WE  REKENEN  OP JULLIE  M E D E W E R K I N G  !